האתר בין מות הורדוס לבין המרד הגדול


התקופה בין הורדוס למרד הגדול

הרודיון בתקופה שבין מות הורדוס לבין פרוץ המרד הגדול

המידע על הפעילות בהרודיון בתקופה הנדונה מוגבל מאוד, זאת מכיוון שכנראה לא הוקמו בתקופה זו מבנים משמעותיים, ואפשר שהנוכחות במקום הייתה מוגבלת. עם זאת יש להניח שמכלול הארמונות של הרודיון הוסיף לשמש את יורשיו של הורדוס ואת הנציבים הרומים ביהודה, ובמקורות בני התקופה מופיע עדיין הרודיון כמרכז מנהלי אזורי.
ייתכן כי חלק מן השינויים שבוצעו בארמון-מבצר ההר, כגון חלוקת חלל שלושת חצאי-המגדלים, סגירת האגף המזרחי של החצר הפרסטילית, ואולי גם הצרתם המאוחרת של החדרים הסמוכים למגדל הדרומי ועיטור מחדש של חלק מן הקירות– הינם חלק מפעולות שנעשו על ידי השליטים השונים לאחר מותו של הורדוס. כמו כן חלק מן השינויים האדריכליים, המאוחרים והמצומצמים יחסית, אשר הובחנו במהלך החפירות בהרודיון תחתית, עשויים להיות קשורים לפעילות מאוחרת זו.